ITIL® v3 Foundation (Svensk terminologi)


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Priser: 16450 SEK (exkl moms) 

Certifiering 2100 SEK (exkl moms) 


Elektroniskt kursmaterial.

Kursen ITIL® Foundation är på 3 dagar och ger deltagarna grundläggande kunskap i ITIL® och IT Service Management.
ITIL® är en sammanställning av erfarenheter från företag över hela världen, och de redogör för hur ett företag kan få struktur och kontroll i såväl organisationen som på arbetssätt för att beskriva, designa och leverera sina IT-tjänster på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt.
 
ITIL® v3 lanserades under 2007 och den tydliggör hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt. Sedan dess har IT och affärsverksamheten mognat vilket har resulterat i att det under 2011 kom en uppdatering av materialet; förtydliganden, korrigeringar och kompletteringar med fokus på tjänsteleveransen. BiTA:s kurs ITIL® Foundation är en bra start för företag som vill komma vidare med att utveckla sin IT-organisation och dess arbetssätt, och som vill förbättra leveransen av deras IT-tjänster.
 
Deltagarna får grundläggande kunskaper och förståelse för praxisens och livscykelns viktigaste delar. De får det kunnande som behövs för att ytterligare anpassa företagets arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet IT Service Management ställer.

Målgrupp
Ansvariga för IT-leveranser och övriga som söker kunskap om Tjänstehantering.
 
Förkunskapskrav
Inga

ITIL, IT Infrastructure Library, är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. ITIL beskriver hur ett företag kan få struktur, kontroll och planering i såväl organisation som arbetssätt för att beskriva, designa och leverera tjänsterna på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år. Under 2007 lanserades en uppdatering av praxisen, i dagligt tal kallad ITIL version 3, som ytterligare förtydligar hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt.

BiTA:s utbildning ITIL® Foundation är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges grundläggande kunskaper och förståelse för praxisens och livscykelns viktigaste delar och det kunnande som behövs för att ytterligare anpassa ett företags arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet ITSM ställer.

Kursen ITIL Foundation är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är egenutvecklat och helt på svenska.

Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
Tre heldagar: 9.00 – 16.00, inkl certifiering.

Språk
Kursmaterialet är på svenska. Kursledaren pratar svenska. Kursmaterialet är baserat på den officiella termordlistan som är framtagen av itSMF:s samt svensk certifiering.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

• ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten och huvudprinciperna för Tjänstehantering
• IT Tjänstehantering som en praxis
• Tjänstelivscykeln och dess olika delar
• Nyckelprinciper och modeller, och generella koncept
• Processer, roller och funktioner beskrivna i ramverket

Innehåll ITIL® Foundation (Svensk terminologi)

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

• ITIL:s bakgrund och utveckling

Service Management som en praxis
• Vad konceptet praxis innebär
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Förståelse av begreppen funktioner, roller och processer
• Förklaring av processmodellen och de olika delarna i modellen

Service Lifecycle
• Genomgång av Tjänstelivscykeln
• Beskrivning av ITIL och dess beståndsdelar
• Förklaring av mål, syfte och affärsnytta med:
- Tjänstestrategi
- Tjänsteutformning
- Tjänsteöverlämning
- Tjänstedrift
- Kontinuerlig tjänsteförebättring

Nyckelprinciper och modeller
• Tjänstestrategi
- De viktigaste begreppen och hur de är kopplade till tjänstebegreppet
• Tjänsteutformning
- Förstå betydelsen av fyra P för Tjänstehantering
- De fem aspekterna av Tjänsteutformning
• Tjänsteöverlämning
- Den viktigaste modellen enligt Tjänsteöverlämning
• Tjänstedrift
- IT-tjänster kontra teknikkomponenter
- Stabilitet kontra lyhördhet
- Tjänstens kvalitet kontra tjänstens kostnad
- Reaktivitet kontra proaktivitet
• Kontinuerlig tjänsteförbättring
- Modell för att hantera kvalitetsförbättringar
- Förklaring av Modellen för kontinuerlig tjänsteförbättring
- Mätningar

Processer
• Tjänstestrategi
- De fyra huvudaktiviteterna i processen Tjänstestrategi
- Syften och roller för Hantering av tjänsteportfölj, Efterfrågehantering och Ekonomihantering
• Tjänstehantering
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Hantering av tjänstenivå
- Syften och roller för Hantering av tjänstekatalog, Tillgänglighetshantering, Informationssäkerhetshantering, Leverantörshantering, kapacitetshantering och Kontinuitetshantering av IT-tjänst
• Tjänsteöverlämning
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Förändringshantering
- Syften och roller for Tjänstetillgångar och Konfigurationshantering, Release- och driftssättningshantering
• Tjänstedrift
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Incidenthantering
- Syften och roller för Händelsehantering, Tillgodoseende av begäran, Problemhantering och Behörighetshantering
• Kontinuerlig tjänsteförbättring
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för 7-stegs förbättringsprocessen

Funktioner
• Förklara roll, syfte, organisatorisk struktur, bemanning och mätetal för Servicedesk
• Roll och syfte och organisatorisk överlappning för funktionerna Teknikhantering, Applikationshantering, Hantering av IT-drift
Roller
• Ansvar och uppgifter för Processägare och tjänsteägare
• RACI-modellen

Tekniker och arkitekturer
• Tekniker och stöd för tjäntehantering
• Automatisering av tjänster

 

ITIL® Foundation tillhandahålls av BiTA Service Management AB, ackrediterad av PEOPLECERT