För dig som vill coacha dina arbetskamrater

Kursen ges som internutbildning. Kontakta oss för genomförande.

Som teamledare, gruppledare, säljledare eller serviceledare vill man alltid hjälpa sina medarbetare att prestera på en så jämn nivå som möjligt. Man vill säkerställa att teamet når sina kvantitativa mål utan att de kvalitativa målen blir lidande. Man måste dagligen ha ett öga på den faktiska kompetensen i sak såväl som den kommunikativa förmågan hos varje enskild individ.

Ibland kan man också se hur inspirationen och motivationen varierar mellan medarbetarna individuellt såväl som mellan olika dagar hos samma individ. Det är heller inte ovanligt, att man inom samma team arbetar väldigt olika, trots att man har samma egna system och samma kunder. Dessutom behöver ledarna som grupp vara samstämmiga i hur de var och en leder sitt eget team.

 • Effektiv medlyssning är en kurs som hjälper coachande ledare för ett lag att rå på dessa utmaningar på ett säkrare sätt. Genom kursen får man en gemensam begreppsapparat att kommunicera utifrån och träning i att söka samstämmighet i bedömningsgrunder och hur råd ges.
 • Effektiv medlyssning bygger på innehållet i Effektiv kundkommunikation som medarbetarna såväl som ledarna antas ha genomgått i ett tidigare skede. Det underlättar rådgivningen i samband med medlyssningen om den utgår från något som redan är gemensamt befäst och som har kommunicerats av kursledaren för Effektiv kundkommunikation.


Efter kursen kommer du att

 • bättre förstå varför medlyssning är nödvändig
 • bättre förstå varför rådgivning leder till förbättringar
 • tillsammans med ledarkollegor ha ett gemensamt synsätt på bedömningsgrunder i medlyssningen och
 • tillsammans med ledarkollegor ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid rådgivningen efter medlyssningen
 • känna dig säkrare i rollen som coach
 • kunna utvecklas med och genom dina kollegor
 • få färdiga och konkreta checklistor kring olika delmoment i ett samtal att lyssna efter och bedöma


Kursinnehåll

Medlyssningens syfte

 • Varför skall man medlyssna regelbundet i sitt team?
 • Vad leder rådgivning till för individen?
 • Vad innebär rådgivning för gruppen?
 • Vad får du som ledare ut av medlyssning?


Hur medlyssnar man?

 • Definiera målen för dig och den du lyssnar på
 • Bestäm fokus i förväg så den du lyssnar på kan göra sitt bästa
 • Användning av instruktionskort
 • Positiv återkoppling
 • Nå accept och konsensus


Checklistor

 • Allmänna hållpunkter
 • Lyssna på inledningen
 • Lyssna på samtalet
 • Lyssna på avslutningen


Träningar i medlyssning

 • Lyssna förutsättningslöst
 • Lyssna efter detaljer
 • Lyssna två-och-två
 • Lyssna tre-och-tre
 • Lyssna på varandra


Träningar i rådgivning

 • Gruppdiskussioner om bedömningsgrunder
 • Gruppdiskussioner om att ge beröm
 • Gruppdiskussioner om att ge förbättringsförslag
 • Gruppdiskussioner om att ge direktiv

 

Övrigt

Metod

Kursen bygger på att samtliga deltagare arbetar med praktiska exempel och verkliga situationer.


Kursens längd

Kursen genomförs under en dag med 6, 9 eller 12 personer och kursmaterial ingår.


Form för kursen

Kursen genomföres som företagsintern kurs och därmed anpassas till den egna verksamheten.